“Vi har bättre kontroll och högre säkerhet än tidigare samtidigt som kostnaden är kraftigt reducerad.”

Ebab

Vi träffar Thomas Kraft, IT-chef för Ebabkoncernen

Ebab hade tidigare en traditionell IT-modell med en lösning som bestod av många bärbara datorer med lokalt installerad programvara samt tillhörande dockningsstationer. Allt kopplades till egna servrar, ofta över dyra VPN-länkar.

–”Vi hade en IT-miljö som var alldeles för komplex, resurskrävande och inte minst för statisk för ett bolag i vår storlek. Den ställde höga krav på dyra fasta förbindelser, avancerad utrustning och kontinuerlig övervakning. Vår klienthantering var onödigt svår och tidskrävande. Mycket energi fick läggas på konfigurering och paketering av applikationer samt installation av diverse drivrutiner, uppdateringar av nya Windowsversioner var en fasa, säger Thomas Kraft.”

Merparten av Ebabs medarbetare är konsulter som spenderar sin operativa vardag ute i fält, från ett eller flera av bolagets cirka 20 kontor och projektkontor. Organisationen innefattar även en betydande andel underkonsulter och visstidspersonal – oftast med egen IT-utrustning – vilket historiskt varit en klar utmaning att hantera på ett säkert och kontrollerat sätt. Med byggprojektens pressade planer är det avgörande att effektiviteten kan maximeras i alla led, i synnerhet inom IT. Som projekten ser ut idag så ökar också verksamhetens behov av större flexibilitet och bättre tillgänglighet till IT för alla medarbetare: att enkelt och säkert kunna komma åt både filer och applikationer från oavsett plats eller datorenhet.

”Våra projektkontor har alltid varit en IT-mässig utmaning. Långa ledtider för etablering, höga bandbreddskrav på kommunikationslänkarna och allmänt svårhanterat. I kombination med dyra och krävande etableringar så innebar vår bärbara dator-strategi att vi även exponerades för ökade risker i form av stölder och förlust av viktig data – som tyvärr allt för ofta lagrades lokalt på datorns hårddisk” fortsätter Thomas Kraft.

Construction

Molnbaserad IT – vägen till ökat värdeskapande

Trots att hela organisationen gick på full maskin och tillväxten var den största i bolagets dryga 30-åriga historia, tog Ebab det strategiska beslutet att påbörja processen med införandet av en helt molnbaserad IT-miljö.

”Vi vill att IT skall berika och stötta kärnverksamheten så mycket som möjligt, och de huvudsakliga verksamhetsfördelar som vi hade identifierat med en molnbaserad miljö var högre tillgänglighet och medarbetareffektivitet, förbättrad datasäkerhet, enklare administration, färre kompatibilitetsproblem samt betydande kostnadsreduceringar”, fortsätter Thomas Kraft. ”Jag tror inte vi hade lyckats växa lika smidigt med vår gamla IT-miljö. Vi har under de senaste två åren lyckats hantera att väldigt många personer slussats in och ut i vår verksamhet på ett kontrollerat och effektivt sätt.”

Wycore fick förtroendet och det totala ansvaret att transformera Ebabs IT-plattform. Alla applikationer, e-post, filer och dokument migrerades effektivt och kontrollerat till Wycores molntjänstplattform.

”Jag trodde stenhårt på vägen vi skulle gå och vi fick ett tekniskt starkt förtroende för Wycore. Vi ville också ha en partner där vi är viktiga och det var vi hos Wycore” säger Thomas.

construction site

Några av de främsta vinsterna för Ebab med Wycores plattform har sin grund i dess tydliga standardisering och flexibla skalbarhet. Som ett led i att ytterligare förbättra den tidigare så utmanande klienthanteringen valde Ebab att också införa Wycores molnklienter som standarddatorenhet för medarbetarna. Det är helt underhållsfria tunna klienter som endast är ett ”fönster” mot det centrala datacentret, där all bearbetning sker. I jämförelse med en bärbar dator är dessa klienter dessutom betydligt mindre stöldbegärliga, väsentligt billigare i inköp och har många års längre livslängd.

Den klart mest frekventa återkopplingen från medarbetarna för den nya plattformen är tillgängligheten. Man är enormt uppskattande till att när som helst, var som helst och mer eller mindre från vilken datorenhet som helst kunna koppla upp sig och få tillgång till hela sin personliga IT-miljö – utan kompromisser.

– Med Wycore som IT-operatör och med deras molntjänster som grund för vår digitala plattform har vi idag en mycket mer flexibel och organisatoriskt elastisk IT, såväl tekniskt som ekonomiskt. Hanteringen av vår IT-miljö är betydligt enklare och vi har även bättre kontroll och högre säkerhet än tidigare. Vi är övertygade om att detta teknikskifte bidrar med värdefulla förutsättningar att möta våra kunders framtida krav och förväntningar, fortsätter Thomas Kraft.

Ebab

Ebab är ett av Stockholms främsta konsultbolag inom projekt- och fastighetsutveckling och sysselsätter cirka 250 personer, som tillsammans driver kundprojekt för uppskattningsvis 10 miljarder kronor. Deras kunder är investerare eller stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag eller kunder som bedriver verksamhet i sina egna lokaler.

Kundcase-Ebab

Vi tror på kraften i digital frihet. Bakom varje digital enhet finns en människa med förmågan att bidra till utveckling och tillväxt. Genom att leverera digital frihet hjälper vi våra kunder att skapa bestående värden för sin verksamhet. Med användaren i fokus har vi sedan 2008 utvecklat och levererat molnbaserade skrivbord genom tekniskt briljanta lösningar.

www.wycore.com – info@wycore.com – 08 – 33 12 00